Τρόποι σύνδεσης με την υπηρεσία


Visual Basic 6 + ActiveX

Visual Basic.NET

Excel 2007/2010

Desktop SMS OEM

MS Access Application 
Developed by Lexicon Software