Επιβεβαίωση ποσού πληρωμής.
Το ποσό θα πρέπει να εμφανίζεται με 2 δεκαδικά π.χ (100,00)